B.Sc. Seminar II


Oral presentation in Seminar II 1/2550

Topic : Monte Carlo Method
Speaker : Rintarn Saengsai (s4745711)
Place : Department of Physics, Faculty of Science and Technology Prince of Songkla University, Pattani, Thailand.
Date : 14 August 2007
การสัมมนาเชิงฟิสิกส์ครั้งที่ 2

เรื่อง

ความก้าวหน้าในการศึกษาเพื่อออกแบบงานวิจัยเรื่อง

”การจำลองการฉายรังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์” 

(Monte Carlo Simulation of Neutron Irradiation by a Reactor) 

ในส่วนของ ”วิธีการมอนติคาร์โล”

(Monte Carlo Method)

โดย

นางสาวฤณธาร แสงไสย์

รหัส 4745711 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประจำปีการศึกษา 1/2550

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจพื้นฐานวิธีการมอนติคาร์โล เพื่อระบุขอบข่ายคุณภาพของคำตอบ และ ความรวดเร็วในการคำนวณเพื่อหาคำตอบ โดยศึกษาถึงความเหมาะสมที่จะนำซอฟแวร์ MCNP มาใช้สร้างแบบจำลอง(Simulation) ทางคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากการสำรวจงานวิจัย (Literature Survey) จากบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และนำไปสู่แนวทางในการออกแบบงานวิจัยได้ โดยจากการศึกษาพบว่า วิธีการมอนติคาร์โล คือ ขั้นตอนวิธี (Algorithms) ที่ใช้สำหรับการจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ หรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก probablitity distribution function (pdf’s) ซึ่งตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม นั้นจะมีรูปแบบที่เหมาะสมเสมอ เช่น [0,1] และมีการสะสมค่าให้ตรงกัน โดยจะใช้พีชคณิต ในการจัดการผลที่ได้จากการสุ่ม ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่มีหลายมิติ หรือเงื่อนไขที่ซับซ้อน เช่น Integral Calculas และสามารถใช้ในการจำลองการศึกษาระบบจำนวนที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น การใช้โปรแกรมMCNP ในการจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ของอนุภาค(นิวตรอน,โปรตอน,อิเลคตรอน) โดยประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับวิธีการเชิงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันการเป็นจำนวนสุ่มที่แท้จริงได้ แต่จากผลการสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า คุณภาพคำตอบของโปรแกรม MCNP มีค่าความแตกต่างกับการคำนวณด้วยโปรแกรมอื่นๆและค่าที่ได้จากการทดลองจริง ซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ แต่ข้อดีของโปแกรม MCNP คือขั้นตอนการประมวลผลที่เร็วกว่าวิธีการอื่นๆ และมีฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ จึงมีความเหมาะสมที่จะนำโปรแกรม MCNP มาใช้ในงานวิจัยดังกล่าว 

14 สิงหาคม 2550