Atomic Reactor or Nuclear Reactor

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู/เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

“เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (Atomic Reactor)” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Reactor)” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตนิวตรอน การทํางานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมีหลักการทํางานโดยอาศัยปฏิกิริยาฟิชชันซึ่งมีลักษณะการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบห่วงโซ่ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ผลจากปฏิกิริยาฟิชชันจะทําให้เกิดนิวตรอนเพิ่มขึ้นมาจํานวนมากและให้พลังงานความร้อนจํานวนมหาศาลออกมาพร้อมกับรังสีชนิดต่างๆ อีกมากมาย เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูโดยทั่วไปมักใช้เชื้อเพลิงเป็น U-235 แต่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูบางแบบก็ได้มีการนํา U-238 มาใช้เป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย อย่างเช่น เครื่องปฏิกรณ์แคนดู ของประเทศแคนนาดา องค์ประกอบที่สําคัญๆ ของ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู คือ แกนเครื่องปฏิกรณ์ (reactor core) แท่งเชื้อเพลิง (fuel element) ตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน (moderator) ตัวสะท้อนนิวตรอน (reflector) สิ่งกําบังรังสี (shields) ตัวระบายความร้อน (coolant) และอุปกรณ์กลควบคุมปฏิกิริยา (control mechanisms)

จากลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Nuclear Research Reactor)
  2. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูกําลัง (Nuclear Power Reactor)

ที่มา : 

  • ฤณธาร แสงไสย์. (2550). การจําลองการฉายรังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์. รายงานวิจัยวิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.