Solution of TISE


ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์


พิจารณาหาผลเฉลยทั่วไปของสมการชเรอดิงเงอร์ในแต่ละบริเวณ ดังนี้

บริเวณเนื่องจากพลังงานศักย์มีค่าเป็นอนันต์ ทำให้เทอม มีค่าใหญ่กว่าเทอมอื่นมาก ๆ จึงสามารถตัดเทอมอื่นทิ้งได้ จะได้ว่า


แต่เนื่องจาก ดังนั้น

                                                                                  (7)


บริเวณทำนองเดียวกันกับบริเวณที่ จะได้ว่า

                                                                             (8)

จะเห็นว่าบริเวณภายนอกบ่อมีฟังก์ชั่นคลื่นเป็นศูนย์ทั้งสองบริเวณ เมื่อหาค่า หรือ ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาค(Probability density) ย่อมมีค่าเป็นศูนย์ด้วย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เมื่ออนุภาคถูกกักขังอยู่ภายในบ่อและไม่สามารถออกไปภายนอกบ่อได้แล้ว โอกาสที่จะพบอนุภาคบริเวณภายนอกบ่อนั้นย่อมไม่มีหรือเป็นศูนย์

บริเวณเนื่องจากพลังงานศักย์ในบริเวณภายในบ่อมีค่าเป็นศูนย์ สมการชเรอดิงเงอร์จึงลดรูปเหลือ


หรือ

                                                    (9)

ให้     จะได้ว่า

             

สังเกตว่าสมการชเรอดิงเงอร์เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 2 การหาผลเฉลยสามารถทำได้หลากหลายวิธี และหนึ่งในนั้นคือการเดาผลเฉลยขึ้นมาแล้วแทนลงไปในสมการตั้งต้น เมื่อแทนเข้าไปแล้วหากทำให้สมการเป็นจริงก็แสดงว่าผลเฉลยนั้นเป็นผลเฉลยของสมการตั้งต้น โดยในกรณีนี้ทดลองเดาผลเฉลยที่เมื่อหาอนุพันธ์สองครั้งแล้วได้กลับมาเป็นฟังก์ชั่นเดิมคือ


จะได้ว่าผลเฉลยที่เป็นไปได้มี 2 ฟังก์ชั่นด้วยกัน คือ และ เนื่องจากทำให้สมการตั้งต้นเป็นจริง ในขณะที่ ฟังก์ชั่น exponential นั้น เครื่องหมายที่ได้ออกมาเป็นบวกขัดกับสมการตั้งต้นที่จะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบจึงไม่ใช่ผลเฉลยของสมการ ดังนั้นเราจะได้ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในรูปทั่วไป คือ

                                            (10)

เมื่อ และ เป็นค่าคงที่ใด ๆ

Infinite square well (particle in a box) - Slide.

[1] The Schrodinger equation in 1 D
[2] Infinite square well potential
[3] Solution of TISE
[4] Boundary condition
[5] Normalization
[6] Energy