การใช้ TightVNC ใน Ubuntu1.       เปิด terminal ในระบบ Linux พิมพ์ ssh ตามด้วย hostname
ssh      <host name>


2.       จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้พิมพ์ vncserver ต่อท้าย [rintarn@suthpcc ~]$


3.       จากนั้นจะปรากฎข้อความ
New 'suthpcc.sut.ac.th:2 (rintarn)' desktop is suthpcc.sut.ac.th:2
Starting applications specified in /home/rintarn/.vnc/xstartup
Log file is /home/rintarn/.vnc/suthpcc.sut.ac.th:2.log
 

จำหมายเลข 2 ด้านหลัง suthpcc.sut.ac.th: ไว้

4.       จากนั้นเปิดโปรแกรม SSL/SSH VNC Viewver ดังรูป


ในช่อง VNC Host:Display พิมพ์ suthpcc.sut.ac.th: 2
ในช่อง VNC Password พิมพ์ รหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรม
คลิกเลือก None จากนั้นกด Connect

5.       จะมีหน้าต่างโปรแกรมปรากฎขึ้นดังรูป


ในการเรียกโปรแกรม Mathematica ให้พิมพ์

 > /share/apps/Wolfram/Mathematica/8.0/Executables/Mathematica
  


6.       หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างโปรแกรม Mathematica ปรากฎขึ้นสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องทั่วไป


7.       เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานโปรแกรมบน VNC หลังจากทำการบันทึกงานเรียบร้อยแล้วให้กลับมายังหน้าต่าง rintarn@suthpcc~ แล้วพิมพ์ Crtl+c เพื่อออกจากโปรแกรม หลังจากนั้นคลิก Exit ที่หน้าต่างในข้อ 5เพื่อปิดโปรแกรม VNC

8.       กลับไปที่ terminal พิมพ์ vncserver -kill :2 เพื่อล้างกระบวนการทำงาน จะปรากฎข้อความ killing Xvnc process ID 24204
  


9.       พิมพ์ exit เพื่อ logout ออกจากระบบ suthpcc จะปรากฎดังรูป หลังจากนั้นพิมพ์ exit อีกครั้งเพื่อปิด terminal


10.   หากต้องการรันโปรแกรมทิ้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ให้ปิดโปรแกรม SSL/SSH VNC Viewver โดยไม่ต้อง Kill process และ Logout ออกจากระบบ HPCC ได้เลย