ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม The 2nd CERN School Thailand 2012