Hakata Okunchi Festival at Kushida Shrine @Japan

    
                                                                                            

Credit Photos : Nooraihan Abdullah​, Kanishka Rawat, Elida L Istiqomah​, Manoj Kumar Singh​, Varchaswi Kashyap​, Maryam Hasheminia, and AEPSHEP.