Nuclear Research Reactor

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Nuclear Research Reactor)

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย คือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตอนุภาคนิวตรอน เพื่อใช้ผลิตไอโซโทปรังสีสําหรับการรักษาโรคและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตสารกึ่งตัวนํา การเปลี่ยนสีอัญมณี การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่างและการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ อย่างเช่น เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ของประเทศไทย เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยยังรวมไปถึงเครื่องปฏิกรณ์ที่สามารถเตรียมเชื้อเพลิงเพื่อผลิตหัวรบอีกด้วย นอกจากนั้นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยยังมักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้สาธารณะชนเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางสันติและมีประโยชน์มหาศาลต่อมวล มนุษยชาติ

ที่มา : 

  • ฤณธาร แสงไสย์. (2550). การจําลองการฉายรังสีนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์. รายงานวิจัยวิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.