Comprehensive for Master Student

Comprehensive & Qualifying Examination

ความรู้เกี่ยวกับ Comprehensive / Qualifying Examination ของนักศึกษา ฟิสิกส์ มทส.

Comprehensive / Qualifying Examination เป็นการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ก็ได้ เน้นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้

วัตถุประสงค์ของการสอบ

เพื่อประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน ตลอดจนศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก เมื่อสอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติแล้ว นักศึกษาจึงจะมีสิทธิทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติผู้สอบ

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานแล้ว ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสาขาฯ

แนวปฏิบัติในการยื่นความจำนงขอสอบวัดคุณสมบัติ

1. ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ด้วย
2. ยื่นความจำนงต่อหัวหน้าสาขา โดยกรอกแบบฟอร์มขอสอบประมวลผลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ (Comprehensive / Qualifying Examination)

*** สำหรับแบบฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติดาวน์โหลดได้ด้านล่างนะคะ

กำหนดเวลาของการสอบ


1. ในการสอบ Comprehensive / Qualifying Examination นักศึกษาจะขอสอบได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของการเรียน
2. สาขาฯ จะจัดสอบ Comprehensive / Qualifying Examination ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. การสอบ Comprehensive / Qualifying Examination สามารถสอบได้อย่างมากที่สุด 2 ครั้ง ภายใน 4 ภาคการศึกษา(สำหรับป.โท)และ 6 ภาคการศึกษา(สำหรับป.เอก)

การสอบ

ดำเนินการโดยคณะกรรมการประมวลผลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่อาจารย์ที่ปรึกษาทำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผ่านหัวหน้าสาขาฯ และบัณฑิตวิทยาลัย

หัวหน้าสาขาฯ (ประธานคณะกรรรมการฯ)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ประจำสาขาฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นชอบ

ข้อสอบ

ประกอบด้วย 4 รายวิชา คือ

1. Classical Mechanics

2. Electrodynamics

3. Quantum Theory I

4. Statistical Physics

***นักศึกษาจะต้องสอบผ่านข้อเขียน 40%(สำหรับป.โท) และ 60%(สำหรับป.เอก) จึงจะถือว่าสอบผ่าน.


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและแนวข้อสอบ

3_2008.pdf
QualifyingExam.pdf
กำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้.pdf
แจ้งผลการสอบประมวลความรู้.pdf
แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ.pdf
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้.pdf
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้.pdf
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้.pdf